Általános Szerzősdési Feltételek

Általános Szerzősdési Feltételek

 

E-mail címe: nr8premiumvendeghaz@gmail.com
Telefonszáma: +36 70 329 4503
Weboldala: www.nr8premiumvendeghaz.hu
Szálláshely-szolgáltatás címe: 6900 Makó, Új utca 6.

Szálláshely-szolgáltatói tevékenység nyilvántartási száma:

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a HIDEOUT TERRACE (a továbbiakban: „Szolgáltató”) szálláshelynek, és szolgáltatásainak igénybevételét. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a Szolgáltató elszállásolási szerződést (a továbbiakban: „Szerződést”) köt a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a vendég (a továbbiakban: „Vendég”) veszi igénybe. A Szolgáltatónak kizárólag 18. életévét betöltött Vendéget áll módjában fogadni.

3.2. Amennyiben a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak a megrendelést a szálláshelyre vonatkozóan , úgy a Vendég a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (a továbbiakban: „Felek”).

3.3. Ha a szálláshelyre valamint szolgáltatásaira vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: „Közvetítő”) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni ilyen esetben, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1.  A Szolgáltató a Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére, az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a Vendég részére.  A Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, ha ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a konkrét időpontra szóló foglalás.

4.2.  A Vendég által leadott foglalás valamint a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre Szerződés, és ezen írásbeli visszaigazolással a foglalás írásban létrejött szerződésnek minősül. Amennyiben a két fél között  szóban történik a foglalás, vagy a foglalás módosítása, csak  a Szolgáltató írásbeli  visszaigazolása után, keletkezik szerződés a Felek között.

4.3. Ezen szálláshely minimum 2 azaz kettő éjszakás időszakra foglalható. Amennyiben két foglalás között 1 éjszaka kimarad, ebben az esetben lehetséges a foglalás 1 éjszakára. Ezt a naptárban sárga eseményvonal jelzi. 

4.4. A szálláshely igénybevételére irányuló szerződés határozott időtartamra szól.

4.4.1. Abban az esetben, ha a  Vendég a határozott időtartam lejárta előtt elhagyja a Szolgáltató által biztosított  szálláshelyet, a Szolgáltató újraértékesítési joggal rendelkezik.

4.4.2. A   szolgáltatás meghosszabbítására a Vendég  a Szolgáltató írásbeli  hozzájárulásával jogosult. A már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését kérheti a Szolgáltató ezen estben.

4.5. A Szerződés módosításához, vagy  kiegészítéséhez írásbeli megállapodás szükséges, melyet mindkét fél aláírásával elfogad.

4.6. A szolgáltatás helyszínén talált tárgyakat a Szolgáltató köteles 48 óráig megőrizni, majd megsemmisíti azokat. a talált tárgy természetétől függően.

 

5. Lemondási feltételek

5.1. A  szálláshely-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 30. napig van lehetőség, utána a fizetendő díj mértéke a foglalás összegének 100 %-a.

5.2. A szálláshely foglalásának  lemondására  kizárólag írásban, a info@hideoutterrace.hu e-mail címre küldött levélben van lehetőség. A már befizetett foglalási díj, egy másik foglalásnál felhasználható vagy 5 000 Ft adminisztrációs költség levonását követően a Szolgáltató visszautalja a Vendég által megjelölt bankszámlaszámra, amennyiben a visszamondás az érkezési idő előtt több mint 30 nappal megtörtént..

5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött szolgáltatásai – így például akciós ajánlatai –esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 

6. A Szolgáltató által alkalmazott árak

6.1. A szálláshely  érvényben lévő árai a https://hideoutterrace/foglalas/ oldalon megjelenő, a kiválasztott időszakra vonatkozó árak.

6.2. A Szolgáltató a foglalás visszaigazolásáig jogosult szabadon megváltoztatni az árakat, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árra, amelyet a szerződő fél (Vendég) kérésére, árajánlatában már megajánlott.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a szerződő, azaz a szolgáltatást igénybe vevő  félre.

6.4. A Szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

6.5. A Szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.hideoutterrace.hu weboldalon közzéteszi.

 

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A Szolgáltató a megrendelt szálláshely-szolgáltatás összegét, feltünteti az általa a Vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.a szálláshelyen tartózkodás teljes idejére számítva 

7.2. A Vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A foglalás véglegesítéséhez a Vendég a szállás teljes összegének 100%-át a foglalást követő 2 munkanapon belül banki átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy MBH, illetve K&H SZÉP kártyával (amennyiben a SZÉP kártyás fizetés lehetséges lesz) fizeti meg a Szolgáltató részére.

7.3. A Szolgáltató a szerződő fél azaz Vendég  részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szálláshelyről történő távozást megelőzően tart igényt.

7.4. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására
a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.

7.5. A szerződő fél a számláját magyar forintban (HUF) egyenlítheti ki.

 

8. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8.1. A Vendég a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szálláshelyet az érkezés napján 15:00 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check out – köteles elhagyni.

8.2. Amennyiben a Vendég a szálláshelyet  az érkezési napon a 8.1. pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, illetve a check out időpont után kívánja elhagyni, azt felár ellenében a szabad kapacitás és a Szolgáltató visszaigazolása függvényében megteheti.

8.3. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

8.3.1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szálláshelyet és  a biztosított szolgáltatásokat

8.3.2. a Vendég a szálláshely  házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,

8.3.3. a Vendég nem tartja be a szálláshely  biztonsági szabályzatát, pl.: nem a kijelölt helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

8.3.4. a Vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít; inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes Vendég szintén nem veheti igénybe a szálláshely  szolgáltatásait,

8.3.5. a Vendég fertőző betegségben szenved,

8.3.6. a szerződő fél vagy a Vendég a Szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a Szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

8.4. Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem teljesülhet, úgy a szerződés megszűnik.

8.5. A Vendég a szálláshelyen az   összes szolgáltatást, saját felelősségére veszi igénybe a teljes tartózkodási idő alatt.

 

9. Háziállatok és pótágyazás

9.1. Háziállatok behozatalára, elszállásolására, valamint pótágyazásra nincs lehetőség.

 

10. A Vendég jogai

10.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a lefoglalt szálláshely, valamint a  szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

10.2.  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban a Vendég panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató kötelezettsége, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a Vendégnek érdemi választ ad.

10.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

11. A Vendég kötelezettségei

11.1. A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

11.2. Amennyiben a Vendég a szálláshely  kulcsát elveszíti, úgy a zárcsere költsége a Vendéget terheli 25 000 Ft értékben.

11.3. A szálláshelyen minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, kötelezően betartva a vagyon-, tűzvédelemre és a szálláshely rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.

12. A Vendég kártérítési felelőssége

12.1. A Vendég köteles mindazon károkat megtéríteni a Szolgáltatónak , melyeket Ő , vagy kísérője okoz.

 

13. A Szolgáltató jogai

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég azon vagyontárgyaira, melyeket a szálláshelyre magával vitt.

14. A Szolgáltató kötelezettsége

14.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint maradéktalanul teljesíteni.

14.2. A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, panaszát orvosolni, ezeket írásban is rögzíteni.

 

15. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

15.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a  szálláshelyen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következhetett  be.

15.1.1. Azon káreseményekre  a  Szolgáltató felelőssége nem terjed ki, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan okok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég okozta.

15.1.2.Joga van a Szolgáltatónak olyan hely, vagy helyek kijelölésére, ahová a Vendég nem léphet be, azt nem használhatja. A Szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a Vendéget, ahová a Vendég nem léphet be.

15.1.3.  Kártérítési felelőssége a Szolgáltatónak  csak akkor áll fenn, ha azt a Vendég a kár bekövetkezését követően azonnal jelenti a Szolgáltatónak..

15.1.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

15.2. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi szálláshely ár összegének a háromszorosa, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.

 

16. Személyes adatok védelme

16.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

16.2. A szálláshelyre  történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez.

16.2.1. A szálláshely területén videofelvétel rögzítésére alkalmas kamerák üzemelnek, amelyek felvételein esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a szálláshely  működési körében használja fel, a Szerződés megszűnését követően azokat 3 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

 

17. Vis major

17.1. Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a Szolgáltató, sem a Vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis major – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

18. A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

18.1. A szerződő felek közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

18.2. A szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a szálláshelyre való bejelentkezéssel egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

Érvényes 2023. július 15-től visszavonásig

 

 

19. Kamerarendszer

19.1 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása alapján történik személyes adatainak kezelése a szállásfoglalási oldalon vagy az hideoutterrace.hu weboldalon.

19.2 Az adatkezelés célja: Az intézkedés célja, hogy a Pázmándfalu HRSZ. 3513/3 környékén elhelyezett kamerák (4 db) biztonságot nyújtsanak, valamint esetleges kérdéses esetek rekonstrukcióját szolgálják.

19.3 A kezelt adatok köre: Az elhelyezett kamerák által rögzített képek, melyeket 30 napig megőrzünk (éjjel-nappal történő rögzítés).

19.4 Az adatkezelés módja: Az adatkezelés egy dedikált szerveren és a weboldalon történik. Az adatkezelés időtartamára, módjára, valamint az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az általános szabályozás vonatkozik.

19.5 A kikapcsolás lehetősége: A kamerarendszer rögzítését csak egyedi megállapodás esetén lehet kikapcsolni. Egyéb esetekben a képrögzítés 24 órán keresztül történik.

19.6 A Szolgáltató mindent elkövet a személyes adatok védelme érdekében, ideértve a megfelelő biztonsági intézkedéseket, technikai óvintézkedéseket, valamint szervezési intézkedéseket az adatok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. 

19.7 A Szolgáltató gondoskodik az adatok integritásáról, azaz azok pontosságáról, teljességéről és naprakészségéről, és biztosítja, hogy az adatok változatlansága nyomon követhető és igazolható legyen. 

19.8 Az adatok védelme érdekében a Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz, például védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen sérülés vagy hozzáférhetetlenség ellen.

19.9 A Szolgáltató szem előtt tartja az adatok hitelességét és bizalmasságát, és gondoskodik arról, hogy az érintettek és jogosultak mindig hozzáférjenek az adatokhoz.

19.10 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ha biztonsági rést észlel a rendszerében, akkor tájékoztatja ügyfeleit és partnereit, és ideiglenesen korlátozhatja a rendszerhez vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférést vagy bizonyos funkciókat addig, amíg a biztonsági rés megszűnik

 

Kiegészítés

1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Vendég elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

2. A Szolgáltató minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

3. A weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért a  Szolgáltató nem vállal felelősséget Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

8. Szerzői jog

8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, azok elrendezése, különösen nevek, logók, illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a Felhasználó részére megengedett.

8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

9. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

 • Szauna

  Ha egy kis nyugalomra és relaxálásra vágysz, ebben segítségedre lesz a vízparti szauna, ahonnan csodás kilátás nyílik a naplementére.

 • Úszó Dézsa

  Felejthetetlen élményt nyújtó vízi kikapcsolódás.

 • Buborék ház

  A Bulik helye, ha esetleg rossz idő lenne, ekkor jön segítségül a Buborék Ház, ahol nyugodtan lehet folytatni a szórakozást. Fűtés is van benne rossz idő esetére.

 • Sétahajózás

  Lehetőséget nyújtunk sétahajózásra is a Maroson, ahol megcsodálhatjuk a természetet s az által nyújtott nyugalmat, miközben hangtalanul suhanunk az elektromos hajónak köszönhetően.

1 of 4